Statut društva

P R A V I L A

DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO

(maj 2012)

V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/11) je Zbor članov Društva za fibromialgijo dne 03.03.2012 sprejel spremembe in dopolnitve, na izrednem Zboru članov 26.05.2012 pa še dopolnila zaradi usklajevanja z Zdru-1 in slovenskim pravnim redom, PRAVIL Društva za fibromialgijo, sprejetih 22.05.2004 in dopolnjenih 29.02.2008, tako da je v prečiščenem besedilu sprejel naslednja

PRAVILA DRUŠTVA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za fibromialgijo je samostojno, prostovoljno, humanitarno združenje državljank in državljanov Republike Slovenije, ki združuje osebe s fibromialgijo (FM) in sindromom kronične utrujenosti (SKU), njihove družinske člane in druge zainteresirane osebe, s ciljem oblikovati in uresničevati skupne interese, skladno z ustavo, zakoni in temi pravili.

2. člen

Uradni naziv društva je: Društvo za fibromialgijo (v nadaljnjem besedilu Društvo). Je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani, v prostorih Ljubljanskega potniškega prometa, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana.

3. člen

Društvo ima žig okrogle oblike, premera 30 mm, oblikovno pa je enak znaku društva. Če je žigov več, morajo biti označeni in vodena evidenca o pravici uporabe posameznega žiga. Pravico uporabe žigov podeljuje in evidenco o tem vodi predsednik društva.

4. člen

Društvo ima svoj znak, ki ima v sredini rumeno osnovo, na njej sta v črni barvi silhueti moškega in ženske z naznačenimi nekaterimi značilnimi bolečimi točkami pri fibromialgiji, zunanji obroč v oranžni barvi je obrobljen s črno, ob notranji strani obroča pa je napis DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO v črni barvi. Barvni print znaka in datoteke za reprodukcijo so shranjene v arhivu društva.

5. člen

Člani društva ali društvo se lahko vključujejo v mednarodna združenja bolnikov.

6. člen

Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa skladno s pooblastilom podpredsednik društva.

7. člen

Društvo deluje po načelu prostovoljnosti in nepridobitništva, osnovna dejavnost društva je človekoljubna dejavnost. Dejavnost društva temelji na ustavnih načelih in se izvaja skladno s pravnim redom RS.

8. člen

Društvo deluje javno. Vsem zainteresiranim občanom ali organizacijam omogoča vpogled v svoje delo in dokumentacijo, razen v varovane osebne podatke. Na zbor članov vabi predstavnike zainteresirane javnosti in sredstva javnega obveščanja. O svojem delu poroča v sredstvih javnega obveščanja ali na drug javen način.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

9. člen

Namen društva je povezovanje bolnikov s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti in njihovih bližnjih, pri čemer si društvo zastavlja naslednje naloge:

 • utrjevanje medsebojne komunikacije med bolniki in izmenjava osebnih izkušenj,
 • prizadevanje za odkrivanje in registracijo novih bolnikov,
 • prizadevanje, da bi vsi bolniki s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti bili deležni ustreznega zdravljenja,
 • prizadevanje za vključitev celostne oskrbe fibromialgikov in bolnikov s sindromom kronične utrujenosti v obvezni program zdravstvenega zavarovanja, da se prepreči (uveljavi) kakršen koli motiv za opustitev zdravljenja,
 • aktivno sodelovanje v javni razpravi glede vseh predpisov, ki zadevajo pravice in dolžnosti bolnikov s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti,
 • zavzemanje za učinkovit, sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ki bo bolnikom omogočal normalno, ustvarjalno življenje,
 • izdajanje posebnih informacij za svoje člane in drugo zainteresirano javnost, v katerih bodo strokovni delavci seznanjali bolnike in druge z novostmi pri premagovanju bolezenskih težav,
 • spodbujanje raziskovalnega dela in uvajanja novih postopkov zdravljenja na področju celostne oskrbe bolnikov s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti,
 • zavzemanje za pravilno, strokovno in multidisciplinarno obravnavo bolnikov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

10. člen

Društvo ima redne in častne člane.

11. člen

Redni član lahko postane vsak bolnik s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti. Redni člani so lahko tudi družinski člani bolnikov in drugi bližnji. Redni člani so lahko strokovnjaki, ki poklicno delujejo na področju revmatičnih bolezni oziroma ortopedi, nevrologi, fiziatri, imunologi, infektologi, družinski zdravniki, psihologi, psihiatri, osebni zdravniki bolnikov in drugi. Redni član lahko postane tudi vsak državljan ali državljanka R Slovenije, ki ga zanima problematika bolnikov s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti. Tujec lahko postane redni član društva, če ima v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče ali ima status begunca.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni član ima vse pravice, razen biti izvoljen v organe društva.

12. člen

Častno članstvo se podeljuje kot priznanje za posebno zaslužnost v društvu, za uvajanje dosežkov na področju fibromialgije in sindroma kronične utrujenosti, za izjemne dosežke pri organizaciji zdravstvenega in socialnega varstva omenjenih bolnikov in za seznanjanje širše javnosti o problematiki bolnikov s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti. O imenovanju častnih članov sklepa na predlog upravnega odbora zbor članov. Sklep zbora članov je dokončen.

13. člen

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena, se včlanijo s podpisom pristopne izjave. Tajnik društva je ob prejetju pristopne izjave dolžan preveriti formalno izpolnjevanje pogojev za članstvo in celovitost osebnih podatkov, potrebnih za vodenje evidence članstva. Občan, ki kljub svoji zahtevi ni bil sprejet v članstvo, ima pravico pritožbe na zbor članov.

14. člen

Pravice in dolžnosti članov Društva so:

 • da volijo in da so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri vseh oblikah društvene dejavnosti,
 • da s pobudami skrbijo za aktualno vsebino društvenega dela in za učinkovitost njegovih akcij,
 • da se ravnajo po teh pravilih in po sklepih organov Društva,
 • da opozarjajo na pomanjkljivosti in napake pri delu Društva,
 • da varujejo ugled Društva,
 • da redno plačujejo članarino.

14.a člen

O višini članarine za naslednje koledarsko leto na predlog UO odloča zbor članov. Članarina za tekoče leto mora biti poravnana najkasneje do konca marca. Po preteku tega roka UO pisno opozori vse neplačnike in najkasneje do 15. maja oblikuje novo listo aktualnih članov. Članom, ki kljub opozorilu zadnji dve leti niso poravnali članarine, se preneha posredovati gradiva in niso več upravičeni do ugodnosti v organizaciji Društva. Ob ponovnem plačilu članarine se jim te pravice vrnejo.

Novi člani, ki se včlanijo v zadnjih dveh mesecih koledarskega leta, ob včlanitvi plačajo članarino, ki velja za tekoče leto, vendar se jim šteje, da je članarina poravnana tudi za naslednje koledarsko leto.

Člani upravnega odbora, nadzornega odbora in strokovnega sveta so oproščeni plačila članarine.

Člani, ki zaradi težkega gmotnega položaja niso sposobni plačila članarine, so lahko na osnovi pisne prošnje oproščeni plačila za določeno koledarsko leto ali daljše obdobje. O utemeljenosti prošnje in oprostitvi plačila članarine odloča predsednik društva.

15. člen

Pravice in dolžnosti članov društvenih organov so častne, zato za delo v društvu ne prejemajo plačila.

16. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

17. člen

Članstvo z izstopom preneha, če član pisno izjavi, da želi izstopiti iz društva. Članstvo z izključitvijo preneha, če častno razsodišče sprejme sklep o izključitvi zaradi hujše kršitve društvenih pravil, sklepov organov društva ali zaradi kršitve ugleda društva. Občan, ki je bil izključen, ima pravico do pritožbe na zbor članov. Sklep zbora članov je dokončen.

Zaradi neplačila članarine članstvo ne preneha. Takšni člani dobijo status »mirujočega članstva« in so vodeni v ločeni evidenci. Članom s statusom »mirujoči član« vse pravice in dolžnosti mirujejo in se ponovno aktivirajo s plačilom članarine za tekoče koledarsko leto.

18. člen

O vsebini in načinu vodenja evidence članov odloča upravni odbor Društva.

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

19. člen

Organi društva so:
1. Zbor članov (ZČ)
2. Upravni odbor (UO)
3. Nadzorni odbor (NO)
4. Častno razsodišče (ČR)

Volitve organov so načeloma javne, zbor članov pa lahko na samem zasedanju sklene, da so tajne.

Mandatna doba organov društva traja štiri leta. Organi društva so dolžni, da se pri svojem delu za uresničevanje namena in nalog društva v mejah svoje pristojnosti ravnajo po ustavi, zakonu, pravilih društva in danih pooblastilih. Vsak član izvoljenega organa je osebno odgovoren za opravljanje svoje funkcije. Lahko je odpoklican ali razrešen pred potekom mandatne dobe, ima pa pravico tudi odstopiti in odstop obrazložiti. O predčasnem odpoklicu ali razrešitvi člana odloča organ, ki je člana izvolil oziroma imenoval.

Izvoljeni organi sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov. Glasovanje v organih Društva je praviloma javno, lahko pa se člani organov na seji sami odločijo za tajni način glasovanja. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. Na seji vsakega organa se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik organa in zapisnikar. Izjema je zbor članov, kjer zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

20. člen

Zbor članov je najvišji organ Društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva. Zbor članov je lahko redni ali izredni. Predsednik Društva skliče redni zbor članov vsako leto, izredni zbor članov pa tedaj, ko takšen sklep sprejme upravni odbor ali to zahteva najmanj petina članov. Izredni zbor članov se mora sklicati najkasneje v dveh mesecih od dneva vložitve zahteve, sklepa pa lahko samo o zadevi, za katero je bil sklican. Če predsednik Društva izrednega zbora članov ne skliče v določenem roku, lahko sklic opravi predlagatelj sam. Zbor članov je lahko povezan s predavanjem ali kakšno obliko družabne dejavnosti.

Sklicevanje zbora članov in njegov dnevni red je treba objaviti na primeren način vsaj 10 dni pred zasedanjem. V istem roku morajo biti o zboru članov obveščeni člani Društva.

Sklep zbora članov je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov. Zbor članov lahko veljavno sklepa, če je ob napovedani uri prisotna vsaj petina članov. Če po 30 minutah odložitve še ni prisotnih dovolj članov, je zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj 20 članov.

21. člen

Pristojnosti zbora članov so:

 • sprejemanje pravil Društva, njihovo spreminjanje in dopolnjevanje,
 • obravnavanje in sprejemanje poročila o delu Društva, poročila o finančnem poslovanju ter poročil o delu nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • sprejemanje plana dela in finančnega načrta,
 • volitev in razrešitev predsednika, podpredsednika/podpredsednikov, tajnika, blagajnika in članov upravnega odbora ter članov nadzornega odbora in članov častnega razsodišča,
 • odločanje o višini članarine,
 • sklepanje o prošnjah in pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • odločanje o prenehanju delovanja Društva.

22. člen

Upravni odbor je izvršni organ Društva. Sestavljajo ga predsednik, eden ali dva podpredsednika, tajnik, blagajnik ter največ še sedem članov. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.

23. člen

Upravni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsednik Društva po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. O seji in njenem dnevnem redu mora predsednik obvestiti člane odbora najkasneje sedem dni pred dnevom seje.

Sejo upravnega odbora mora predsednik sklicati tudi na zahtevo večine članov odbora, in sicer najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ko je bila zahteva postavljena.

V nujnih primerih lahko upravni odbor na podlagi obrazloženega predloga sprejme sklep na korespondenčni seji, o čemer pa mora predsednik poročati na naslednji seji odbora.

24. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • uresničevanje sklepov in smernic zbora članov,
 • upravljanje in poslovanje Društva,
 • priprava predloga delovnega programa in finančnega načrta,
 • obravnavanje zaključnega računa v skladu z veljavnimi pravili računovodskega standarda za društva,
 • priprava predloga sprememb in dopolnitev pravil Društva,
 • priprava zbora članov,
 • sprejem ostalih splošnih aktov Društva,
 • imenovanje članov strokovnega sveta,
 • ustanavljanje stalnih in občasnih delovnih teles za izvrševanje določenih nalog iz njegove pristojnosti ter imenovanje članov teh teles,
 • odločanje o izdajanju društvenih informacij,
 • imenovanje predstavnikov Društva v razne organe,
 • sklepanje dogovorov o sodelovanju z drugimi društvi,
 • opravljanje drugih zadev v skladu s temi pravili.

25. člen

Predsednik Društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, je dolžan opravljati naslednje naloge:

 • zastopa Društvo v javnosti in pred ustreznimi organi,
 • pripravlja in vodi seje upravnega odbora,
 • poroča zboru članov o delu Društva, opravljenem v času po zadnjem zboru članov,
 • je odgovoren za javnost dela,
 • skrbi za uresničevanje sklepov društvenih organov in za zakonitost poslovanja,
 • podpisuje obvestila in odločbe na podlagi sklepov zbora članov in upravnega odbora ter druge društvene akte,
 • opravlja druge zadeve, za katere je pooblaščen po teh pravilih in po sklepih zbora članov in upravnega odbora.

26. člen

Podpredsednik Društva pomaga predsedniku pri njegovem delu, v primeru predsednikove odsotnosti pa opravlja vse predsedniške naloge in predsednika v skladu s pooblastilom tudi nadomešča. Opravlja tudi druge naloge, ki mu jih poverita zbor članov in upravni odbor.

Društvo ima lahko tudi dva podpredsednika. Oba podpredsednika pomagata predsedniku pri vodenju Društva vsak s svojega področja, za katera sta odgovorna.

Če se voli dva podpredsednika, se praviloma eden izvoli za vsebinsko strokovno področje dela Društva in drugi za finančno materialne zadeve in področje marketinga.

Podpredsednik za vsebinsko strokovno področje pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga na podlagi pooblastila nadomešča v njegovi odsotnosti. Opravlja tudi druge naloge, ki mu jih poveri zbor članov in upravni odbor.

Podpredsednik za finančne in materialne zadeve spremlja finančno poslovanje društva, sodeluje pri pripravi letnega finančnega načrta in pri izdelavi zaključnega letnega finančnega poročila ter v zvezi s tem predlaga ukrepe predsedniku in nadzornemu odboru. Na področju marketinga skrbi za promocijo društva, za pridobivanje donatorjev, sponzorjev in podpornih članov ter za druge dejavnosti s tega področja.

Za svoje delo sta podpredsednika odgovorna zboru članov in upravnemu odboru.

27. člen

Tajnik Društva ima naslednje naloge:

 • vodi administracijo,
 • sodeluje s predsednikom pri pripravi gradiva za zbor članov in upravni odbor,
 • skrbi za povezavo med organi Društva.

28. člen

Blagajnik Društva vodi finančno in materialno poslovanje Društva ter pripravlja finančna poročila za upravni odbor in zbor članov.

29. člen

Nadzorni odbor pregleduje finančno in materialno poslovanje ter celotno delo Društva. Če nadzorni odbor ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, zahteva, da se odpravijo v določenem roku.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora. Za sklepčnost morajo biti prisotni vsi trije izvoljeni člani. Sklepe sprejema z večino glasov. Nadzorni odbor se sestaja najmanj enkrat letno. O svojem delu in ugotovitvah poroča zboru članov in upravnemu odboru, za svoje delo pa je neposredno odgovoren zboru članov.

Člani nadzornega odbora so vabljeni na seje upravnega odbora, na njih sodelujejo, nimajo pa pravice odločanja.

30. člen

Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinskih odgovornostih članov Društva zaradi kršitve teh pravil, drugih splošnih aktov, sklepov organov Društva ali kršitev ugleda Društva. Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov. Izvoljeni člani med seboj izvolijo predsednika. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisne zahteve članov ali organov društva. Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov. Za svoje delo je odgovorno zboru članov. Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe na temelju Pravilnika o delu častnega razsodišča.

Ukrepi so:
1. Opomin
2. Javni opomin
3. Izključitev

Zoper odločbo častnega razsodišča je mogoče vložiti pritožbo v roku petnajstih dni od vročitve odločbe na zbor članov, ki dokončno odloči o zadevi.

31. člen

Društvo mora oblikovati strokovni svet. Strokovni svet je posvetovalno telo Društva. Sestavljajo ga zdravstveni in strokovni delavci, ki se ukvarjajo s fibromialgijo in sindromom kronične utrujenosti, in vsi drugi strokovnjaki.

Naloga strokovnega sveta je predvsem spremljanje razvoja na tem področju doma in po svetu in sprejemanje enotne, obvezne doktrine za celostno oskrbo bolnikov s FM in SKU v R Sloveniji, poleg tega pa tudi proučevanje zdravstvenih in socialnih vprašanj omenjenih bolnikov in dajanje mnenj ter predlogov za njihovo reševanje. Strokovni svet imenuje upravni odbor Društva. Število članov ni omejeno. Njegovo sejo vodi predsednik strokovnega sveta. Svet se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Sejam praviloma prisostvujeta predsednik in tajnik Društva. Predsednik strokovnega sveta poroča o delu sveta upravnemu odboru, ta pa obvešča tudi zbor članov. Mandat strokovnega sveta traja šest let.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

32. člen

Viri finančnih sredstev so: članarina, donacije, prispevki in drugi dohodki.

33. člen

Za svoje obveznosti je Društvo odgovorno z vsemi sredstvi. Sredstva, ki jih Društvo dobi za določene namene, se uporabljajo v skladu s temi nameni.

34. člen

Društveno premoženje upravlja upravni odbor.

35. člen

Finančno in materialno poslovanje Društva poteka v skladu z zakonskimi predpisi po sprejetem letnem načrtu dohodkov in izdatkov in skladno s sklepi upravnega odbora.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih na predlog upravnega odbora sprejme zbor članov.

Odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje je predsednik Društva, ki lahko posamezne pravice s pooblastilom prenese na pomožnega odredbodajalca.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in se vodi skladno s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju Društva ob upoštevanju računovodskih standardov za društva. Društvo ima pri banki svoj transakcijski račun. Finančno in materialno poslovanje društva je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Neporabljena proračunska sredstva se prenesejo v naslednje leto. Če tudi v tem letu niso bila porabljena v namen, za katerega so bila nakazana, se ob zaključnem računu vrnejo v proračun RS.

VI. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

O prenehanju Društva sklepa zbor članov. V primeru prenehanja društva se po poravnavi vseh obveznosti premoženje Društva prenese na Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Društvo preneha obstajati tudi tedaj, če o prenehanju izda odločbo pristojni upravni organ.

37. člen

Za razlago teh pravil je pristojen upravni odbor Društva.

38. člen

Ta pravila z dopolnitvami, sprejetimi na Zboru članov 03.03.2012, in uskladitvami, sprejetimi na izrednem Zboru članov 26.05.2012, začnejo veljati takoj, uporabljati pa se pričnejo, ko jih potrdi pristojni upravni organ.

Predsednica
Veronika Felicijan